Song Title
01. Shinjitsu no Uta
02. One or Eight
03. Shinjitsu no Uta [Instrumental]
04. One or Eight [Instrumental]